لوله بازکنی حصارک پایین و بالا تخلیه چاه حصارک پایین و بالا