لوله بازکنی بلوار نیروی زمینی ارتش تخلیه چاه بلوار نیروی زمینی ارتش