لوله بازکنی خیابان کریم خان زند تخلیه چاه خیابان کریم خان زند