لوله بازکنی خیابان شهید مطهری تخلیه چاه خیابان شهید مطهری